Regulamin świadczenia usług psychologicznych

§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.

 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail.

 3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:

  • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach serwisu,

  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),

  • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.epsychoterapia.com do której ten dysponuje stosownym prawem,

  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,

  • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,

  • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na psychoterapii, konsultacji psychologicznych i udzielaniu pomocy psychologicznej.

  • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne: 

   Gabinet psychologiczno­-psychoterapeutyczny Joanna Lis
   ul. Stabłowicka 118 E/2, 54-­062 Wrocław
   NIP 7773189167

§ III.
USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.

 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty.

 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.

 4. Usługi płatne dokonywane mogą być przelewem tradycyjnym bądź za pomocą systemu płatności 

 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.

 6. Serwis www.epsychoterapia.com oferuje następujące formy usług:

  • konsultacje psychologiczne w formie audio-video indywidualne

  • psychoterapię w formie audio-video indywidualną, młodzieży lub par

  • konsultacje psychologiczne w formie porad tekstowych/wiadomości email

§ IV.
WARUNKI TECHNICZNE

 1. Na potrzeby świadczenia usługi przez serwis www.epsychoterapia.com wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego.

 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.

 3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości conajmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).

 4. Klient musi posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem: http://www.skype.com/pl/ niezbędne do prowadzenia konsultacji video.

§ V.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: wiadomość lub videorozmowa internetowa.

 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.

 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form komunikacji. W przypadku przerwania połączenia internetowego z winy klienta sesja nie jest przedłużana.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi przez Psychologa na mail od Klienta w czasie maksymalnym wynoszącym 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości.

§ VI.
ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis.

 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  a) wejście na serwis
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych, oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza lub poprzez wiadomość email na adres psychoterapeutaonline@gmail.com lub rejestracja na stronie internetowej
  https://joannalis.medfile.pl
   

 3. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.

 4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.

 5. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 24 godziny przed rozpoczynającą się wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.

 6. Klient, który nie pojawił się na videorozmowie bez uprzedniego jej odwołania z zachowaniem minimalnego czasu, opłaca 50% ceny wizyty.

 7. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ VII.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym 

 2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.

 3. Opłata za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczana za pomocą kanału płatności dostępnego za pośrednictwem serwisu (Przelewy24.pl) lub przelewem na nr konta: 49 1140 2017 0000 4802 0587 1563. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.

 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone maksymalnie do 24 godzin od rozpoczęcia świadczenia usługi psychologicznej przez Usługodawcę.

 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.

 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.

 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

 10. W przypadku nieobecności klienta przez pierwsze 15 minut spotkania Psycholog ma prawo anulować spotkanie, klient opłaca wówczas 50% ceny spotkania które się nie odbyło.

§ VIII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca:

  • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.

  • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

  • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.

  • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

  • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

  • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.

  • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

  • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

  • ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

  • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.

 2. Klient:

  • ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.

  • może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

  • ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

  • ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

  • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z psychologiem

  • zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

 3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem umówienia wizyty jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§IX.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy lub adres email: psychoterapeutaonline@gmail.com

 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ X.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychologicznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji.

 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godzin klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

§ XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.

 2. epsychoterapia.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną wprowadzenia niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

 2. Administratorem danych jest Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny Joanna Lis NIP 7773189167. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail: psychoterapeutaonline@gmail.com

§ 2 Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych

 1. Operator Serwisu może zbierać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe i inne dane wrażliwe, w szczególności w ramach procesu rezerwacji / zamawiania usług i produktów oraz w ramach procesu realizacji płatności i świadczenia usług. Operator Serwisu zbiera, przetwarza i przechowuje dane zgodnie z RODO i Polityką Prywatności, w celach i w zakresach zgodnych z wyrażoną wolą Klienta oraz uzasadnionym interesem prawnym Operatora Serwisu.

 2. W przypadku decyzji o zbieraniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych niezależnie od ich formy będą one traktowane jak dane poufne i przechowywane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, w miejscach i na nośnikach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich (w szczególności w oparciu o zamykane pomieszczenia i szafki, szyfrowane nośniki elektroniczne oraz indywidualne hasła dostępowe), a dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Operatora Serwisu lub osoby i podmioty pracujący na jego rzecz.

 • Poza powyższym obostrzeniem dane poufne i dostęp do nich podlegać będzie również dodatkowym rygorom wynikającym z indywidualnych klauzul o zachowaniu poufności oraz zasad etyki i wykonywania zawodu pod jakie podlegają poszczególni Specjaliści w związku z pełnioną funkcją.

 1. Zakres danych zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych zależny jest od specyfiki i zakresu dostarczanych produktów lub usług świadczonych na rzecz Klienta, co oznacza, że nie zawsze i nie u każdego Klienta zbierane, przetwarzane i przechowywane będą te same zakresy danych.

 2. Zakres zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych obejmować może w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i korespondencji, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz inne dane mogące być przekazywane w celu efektywnej realizacji usługi, zobowiązań stron oraz wzajemnych rozliczeń.

 3. Przykładowe cele zbierania, przetwarzania i przechowywania danych:

 • spełnianie wymogów formalnych nakładanych przez obowiązujące regulacje prawne

 • umawianie terminów spotkań oraz utrzymywanie operacyjnego kontaktu z Klientem w trakcie świadczenia usług

 • przygotowywanie materiałów i prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla efektywnej realizacji usług

 • rozliczenie płatności i ewentualne prowadzenie procesu windykacji i dochodzenia roszczeń

 • inne cele związane z efektywną realizacją usług oraz zobowiązań stron

 • inne cele związane z optymalizacją i rozwojem działania Serwisu

 1. Operator Serwisu przechowuje dane przez okres niezbędny do sprawnej działalności związanej ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów, w okresie nie dłuższym niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych. W każdym jednak przypadku dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty sprzedaży produktu lub zakończenia świadczenia usługi, chyba że wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Na wniosek Klienta Operator Serwisu przyznaje mu dostęp do jego danych oraz może dokonać ich sprostowania lub wycofania. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

 3. Operator Serwisu jest upoważniony do posługiwania się danymi trwale zaniminizowanymi oraz zagregowanymi niepozwalającymi na identyfikacje i odtworzenie danych źródłowych w ramach prowadzonej działalności oraz w kontaktach z osobami i podmiotami trzecimi.

 4. Operator Serwisu może mieć obowiązek udostępnienia danych Klienta organom do tego upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub decyzji stosownych organów.

§ 3 Inne postanowienia

 1. Administratorem danych w związku z realizacją procesu płatności może być Operator Płatności oraz bank prowadzący rachunki bankowe, szczegółowe informacje w powyższym względnie dostępne są na stronach powyższych podmiotów.

 2. W przypadku świadczenia przez osobę lub podmiot trzeci usług medycznych lub analogicznych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem Serwisu a tą osoba / podmiotem, administratorem danych może być też powyższy podmiot w zakresie w jakim zbiera on, przetwarza i przechowuje dane.

POLITYKA COOKIES

 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe w postaci ciągu znaków, przechowywane u użytkownika końcowego na posiadanym przez niego sprzęcie, przeznaczonym do korzystania z Internetu. Pliki te pomagają rozpoznać użytkownika i dopasować treść Serwisu dla niego dostępną.

 2. Operator Serwisu może stosować sesyjne pliki cookies, które są plikami tymczasowymi i pozostają na sprzęcie użytkownika do momentu jego wylogowania z Serwisu oraz czasowe pliki cookies, które pozostają na sprzęcie użytkownika przez wskazany w nich okres trwania lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

 3. Stosowane przez Operatora Serwisu pliki cookies mogą być wyłącznie używane w celu optymalizacji działania Serwisu i jego właściwości użytkowych względem preferencji Użytkownika oraz wykonywanych przez niego interakcji z Serwisem. Ponadto Operator Serwisu może stosować pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk pomagających rozwijać i optymalizować Serwis.

 4. Użytkownik może swobodnie wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies w stosowanej przez siebie przeglądarce internetowej, co może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych w Serwisie.